KALLELSE till ordinarie årsmöte 
för Kulturmiljövårdsföreningen Yxskaftet den 25 mars kl 18

PROGRAM
Redovisning av arbetet med immateriella tillgångar samt förslag från styrelsen
(förslag sänds ut senast den 12 mars via e-post)

Årsmötesförhandling
(årsmöteshandlingar finns att tillgå på årsmötet)
Alla betalande medlemmar är VÄLKOMNA !

Anmäl om du kommer SENAST den 22 mars 2019
till mail info@hultsbruk.se eller SMS via 0733643740

Vi kommer att ha någon typ av förtäring och behöver därför veta 
hur många som kommer samt matpreferenser.

DAGORDNING ÅRSMÖTE
– Val av ordförande och sekreterare vid mötet
– Fastställande av röstlängd
– Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
– Fråga om kallelse gått ut enligt stadgarna
– Styrelsens verksamhetsberättelse
– Styrelsens ekonomiska berättelse
– Revisorernas berättelse
– Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
– Beslut om medlemsavgiftens storlek
– Beslut med anledning av inkomna motioner och förslag från styrelsen
– Beslut om verksamhetsplan för innevarande år
– Beslut om ersättningar till förtroendevalda
– Beslut om budget för innevarande år
– Bestämmande av antalet styrelseledamöter
– Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelseersättare
– Val av två revisorer och revisorsersättare
– Val av valberedning
– Eventuella förslag eller frågor som väcks av styrelsen eller ingivits till styrelsen av medlem

 


KULTURTURISM I BRUKSMILJÖ

I Hults Bruk driver vi nu ett projekt med stöd från Leader Kustlandet och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Vårt mål med projektet är att utveckla Hults Bruks Smidescentrum till ett attraktivt besöksmål och bli en levande mötesplats för hantverkare, konstnärer, natur- och kulturintresserade.

På kustlandet.se kan du läsa mer om projektet.

http://EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.Bildandet av Ågelsjöns naturreservat

Skötselplan Ågelsjöns naturreservat – ladda ner PDF
Bildande av Ågelsjöns naturreservat i Norrköpings kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet – ladda ner PDF


Hults Bruk Smidescentrum är en nationell mötesplats för smideskonst. Här utvecklas smideskonsten genom utbildningar, utställningar, kulturarrangemang och guidningar av industrimiljön – en utveckling som sker i samklang med den omgivande naturen och i samverkan med de boende i Hults bruk.

Glöm inte att gilla oss på Facebook!Hults Bruk Info

Sveriges Konstsmidesförening

 

Kommentarer inaktiverade.